ÚLTIMA HORA

Galeria Fotogràfica

Descarrregar Crèdits de Formació

Comitès

Plànol de situació

Acreditación de Formación Continuada

Activitat acreditada amb 1 crèdit pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb nº d'expedient: 09/022810-IN

Normativa de Comunicacions/Pòsters

Format i Temàtica

 • Format
  El Congrés ofereix un programa obert a la participació, mitjançant la presentació de comunicacions en format Oral o Pòster.
 • Temàtica
  LLes Comunicacions es dirigiran preferiblement a les Àrees Temàtiques.
  • Àrea 1: Humanització del model de salut
  • Àrea 2: El gestor del futur
  • Àrea 3: El valor del talent
  • Àrea 4: Decisions compartides
  • Àrea 5: Transformació digital de les organitzacions

Requisists Previs i Terminis

 • Inscripció Primer Signant
  Per poder presentar una Comunicació i/o Pòster és imprescindible que almenys el primer signant, estigui inscrit al Congrés, un cop es comuniqui l'acceptació de la mateixa.
  Un mateix ponent no podrà defensar més d'un treball, encara que sí pot ser coautor d'altres.
 • Autors
  El número màxim d'autors serà de 6, identificats per primer i segon cognom i inicial del nom. (Example: Martínez López, J.M.; Fernández Ruiz, R.;...).
 • Resum Previ
  Els interessats a participar hauran d'enviar prèviament el Resum del seu treball (oral o pòster), a través del Butlletí d'Enviament de Resums, utilitzant per a això la plantilla oficial.

  Descarregar Plantilla Resumns

 • Característiques del Resum
  El resum tindrà un contingut aproximat de 400 paraules sense contar títol ni bibliografia). Estarà estructurat segons l'ordre habitual: introducció, objectius, material i mètode, resultats, conclusions i bibliografia. No es podran incloure ni gràfics, ni figures, ni taules.
 • Enviament del Resum

  S'ha ampliat el termini de presentació de resums de Comunicacions fins el 10 de setembre de 2018.


  Un cop rebut, la secretaria us enviarà un correu electrònic de confirmació i les claus d'accés a l'Àrea Restringida.
 • Notificació del Comitè
  Un cop avaluat el resum per part del comitè científic, se li notificarà l'acceptació o no del mateix, abans de l’14 de setembre de 2018, mitjançant correu electrònic i també a través de l'àrea restringida de la pàgina web.

Passos a seguir, un cop admesa la Comunicació/Pòster

Si vol optar als premis del comitè científic, preguem llegeixi l'apartat
"PER A OPTAR A PREMI"

 • Comunicacions Orals
  • Un cop notificada l'acceptació, ha d'elaborar la seva presentació audiovisual en Power Point Power Point (.ppt o .pptx), o format prezzi.
  • Les presentacions hauran de lliurar directament al Congrés, en suport de CD o Pendrive, com a mínim 2 hores abans de la seva defensa, a la sala de recepció d'audiovisuals.
  • Totes les comunicacions orals seran defensades pels autors. El dia, hora i lloc de l'exposició, seran notificats a través de correu electrònic als autors i també a través de l'àrea restringida de la pàgina web. Es disposarà de 8 minutos d'exposició i 2 minutos per torn de preguntes. La rigorositat en el temps d'exposició establert serà un criteri més a avaluar.
  • Un mateix ponent no podrà defensar més d'una comunicació, encara que si pot ser coautor d'altres treballs.
 • Posters Digitals
  • Un cop notificada l'acceptació, haurà d'enviar el pòster digital, amb anterioritat al Congrés i a través de l'Àrea Restringida de la pàgina web.
   La data límit d'enviament és el 21 de setembre de 2018.
  • Haurà d'elaborar el pòster en una sola imatge (.jpg)
  • Tots els pòsters romandran exposats durant tot el Congrés en les pantalles habilitades.
  • Exclusivament els pòsters que optin a premi, hauran de ser defensats per un dels autors. El dia, hora i lloc de l'exposició, seran notificats a través de correu electrònic i de l'Àrea Restringida, disposant de 4 minuts per a la seva defensa. L'avaluador podrá realitzar algunes preguntes en cas de considerar-ho necessari.
  • Un mateix ponent no podrà defensar més d'un pòster, encara que si pot ser coautor d'altres treballs.
  • Condicions de l’Elaboració del
   Pòster Digital
   Ver Condicions de l’Elaboració
Per a Optar a Premi

Treball complert

 • Un cop admès el resum, en cas de voler optar als premis del Comitè Científic, serà condició indispensable presentar el TREBALL COMPLERT, ajustant-se al format d'article científic, tan sigui en format oral o pòster.

Característiques del Treball complert

 • El treball complert constarà d'un màxim de 20 pàgines i s'elaborarà en Word o PDF. Posem a la seva disposició una plantilla a mode d’exemple.
 • Haurà d’enviar la plantilla abans del 21 de setembre de 2018 a través de l'Àrea Restringida de la pàgina web.

ACEPTACIÓN NORMATIVA

 • La presentació d'una comunicació suposarà l'acceptació d’aquesta normativa.
 • L'ACDI es reserva el dret de publicar els treballs premiats pel comitè científic dins la pàgina web de l'Associació i/o qualsevol altre mitjà de publicació del Congrés.
El termini per enviar resums ha finalitzat

Per a qualsevol consulta: s.cientifica@acdi.cat

Secretaria Tècnica:

Sanicongress
Telèfon +34 902 190 848+34 902 190 848 Fax +34 902 190 850+34 902 190 850
E-mail: sanicongress@acdi.catsanicongress@acdi.cat
Desarrollo web: GRUPO FERPUSER